Основні показники соціально-економічного розвитку Козелецького району

Немає коментарів 9 Перегляди
Основні показники соціально-економічного розвитку
Козелецького району
2016 2017 2018
Чисельність наявного населення (на початок року, наступного за звітним)1, тис. осіб 45,2 44,2 43,2
Природний приріст (скорочення) населення, осіб  -826 -795  -912
Міграційний приріст (скорочення) населення2, осіб  -124 -212  -87
Середньооблікова кількість штатних  працівників3, осіб 7236 6978 5759
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників3, грн 3533 5677 6657
Заборгованість із виплати заробітної плати4, тис.грн (на початок року, наступного за звітним)  — 547,0
Кількість закладів дошкільної освіти (на кінець року), од 24 24 22
у них: дітей, осіб 1166 1216 986
Кількість денних закладів загальної середньої освіти, од 35
у них: учнів, осіб 4037
Кількість лікарів усіх  спеціальностей5, осіб 98 95
Кількість середнього медичного персоналу5, осіб 291 287
Кількість лікарняних ліжок5, одиниць 255 250
Забезпеченість населення житлом (у середньому на одну особу) всього6, м2 загальної площі 43,0 44,0 45,1
Клубні заклади, од 70
Бібліотеки, од 57
Кількість підприємств7, од 173 183 197
Кількість малих підприємств8⁄ на 10 тис. осіб наявного населення 163/36 174/39
Кількість середніх підприємств8/ на 10 тис. осіб наявного населення 10/2 9/2
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг), тис.грн 1097188,7 1497628,3 1683165,6
Питома вага продукції (товарів, послуг) реалізованої малими підприємствами8, % 41,8 49,1
Питома вага продукції (товарів, послуг) реалізованої середніми підприємствами8, % 58,2 50,9
Фінансовий результат (сальдо) до оподаткування, тис.грн 213082,1 134732,6 84295,1
Частка збиткових підприємств, % 18,1 24,0 29,7
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств9, тис.грн 342100,3
Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі,тис.грн 364231,9 364135,6
Темп зростання (зниження) роздрібного товарообороту підприємств10, у % до попереднього року 100,4 98,7 103,4
Капітальні інвестиції (у фактичних цінах)11, тис.грн 134231 181747 233872
Капітальні інвестиції на одну особу (у фактичних цінах)11,  грн 2934,9 4060,8 5345
Валовий збір зернових і зернобобових культур у сільськогосподарських підприємствах (у вазі після доробки), тис.ц 1477,7 1961,1 2194,9
Валовий збір цукрових буряків (фабричних) у сільськогосподарських підприємствах, тис.ц  —  —
Валовий збір насіння соняшнику в сільськогосподарських підприємствах (у вазі після доробки), тис.ц 395,3 285,1 382,4
Валовий збір овочів у сільськогосподарських підприємствах, тис.ц 2,3 1,8 1,4
Виробництво м’яса в сільськогосподарських підприємствах, тис.т 1,2 1,1 1,4
Виробництво молока в сільськогосподарських підприємствах, тис.т 5,0 4,8 4,7
Кількість великої рогатої худоби в сільськогосподарських підприємствах, тис. голів (на кінець року) 4,0 3,8 3,2
Кількість корів у сільськогосподарських підприємствах, тис. голів (на кінець року) 1,3 1,2 1,1
Кількість свиней у сільськогосподарських підприємствах, тис. голів (на кінець року) 5,2 4,6 4,6
Кількість овець та кіз у сільськогосподарських підприємствах, тис. голів (на кінець року) 0,2 0,2  —
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) на одну особу населення12, грн 7158,3 9936,2 11655,5
Обсяг виробленої будівельної продукції (у фактичних цінах), тис.грн 11477 12529 14574
Прийняття в експлуатацію житла13, м2 загальної площі 6671 5151 5352
Прийняття в експлуатацію житла на 1000 населення13, м2 загальної площі 146 115 122
Перевезено вантажів автомобільним транспортом14, тис.т 357,7 369,8 303,2
Вантажооборот автомобільного транспорту14, тис.ткм 151031,9 156089,4 182760,5
Перевезено пасажирів автомобільним транспортом, тис. осіб 64,0 81,8 45,9
Пасажирооборот автомобільного транспорту, млн.пас.км 1,8 2,2 1,6
1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.
#####################################################################################################################
Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 осіб і більше.
4 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб з урахуванням цензу за кількістю найманих працівників.
5 У закладах, що перебувають у сфері управління Міністерства охорони здоров’я України.
6 З урахуванням даних про житловий фонд, який знаходиться на балансі підприємств-банкрутів та тих, що повністю припинили діяльність.
7  Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
8  Дані наведено по малих і середніх підприємствах, визначених такими відповідно до Господарського Кодексу України від 16.01.2003  № 436-IV у редакції від 22.03.2012.
Дані наведено по підприємствах (юридичних особах), які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі.
10  Дані за 2016р. наведено щодо юридичних осіб, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, з 2017р. – щодо юридичних осіб, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.
11 Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою).
12 За даними короткотермінової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.
13 Дані за 2018р. наведено по житлових будівлях нового будівництва.
14 З урахуванням комерційних вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
Умовні позначення:
тире (–) – явищ не було;
крапки ( …) – відомості відсутні;
символ (к) ─   дані не оприлюднюються  з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації;
нуль (0, 0,0) – явище відбулося, але у вимірах менших за ті, що можуть бути виражені використаними в таблиці розрядами.

2016 2017 2018
Чисельність наявного населення (на початок року, наступного за звітним)1, тис. осіб 45,2 44,2 43,2
Природний приріст (скорочення) населення, осіб  -826 -795  -912
Міграційний приріст (скорочення) населення2, осіб  -124 -212  -87
Середньооблікова кількість штатних  працівників3, осіб 7236 6978 5759
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників3, грн 3533 5677 6657
Заборгованість із виплати заробітної плати4, тис.грн (на початок року, наступного за звітним)  — 547,0
Кількість закладів дошкільної освіти (на кінець року), од 24 24 22
у них: дітей, осіб 1166 1216 986
Кількість денних закладів загальної середньої освіти, од 35
у них: учнів, осіб 4037
Кількість лікарів усіх  спеціальностей5, осіб 98 95
Кількість середнього медичного персоналу5, осіб 291 287
Кількість лікарняних ліжок5, одиниць 255 250
Забезпеченість населення житлом (у середньому на одну особу) всього6, м2 загальної площі 43,0 44,0 45,1
Клубні заклади, од 70
Бібліотеки, од 57
Кількість підприємств7, од 173 183 197
Кількість малих підприємств8⁄ на 10 тис. осіб наявного населення 163/36 174/39
Кількість середніх підприємств8/ на 10 тис. осіб наявного населення 10/2 9/2
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг), тис.грн 1097188,7 1497628,3 1683165,6
Питома вага продукції (товарів, послуг) реалізованої малими підприємствами8, % 41,8 49,1
Питома вага продукції (товарів, послуг) реалізованої середніми підприємствами8, % 58,2 50,9
Фінансовий результат (сальдо) до оподаткування, тис.грн 213082,1 134732,6 84295,1
Частка збиткових підприємств, % 18,1 24,0 29,7
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств9, тис.грн 342100,3
Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі,тис.грн 364231,9 364135,6
Темп зростання (зниження) роздрібного товарообороту підприємств10, у % до попереднього року 100,4 98,7 103,4
Капітальні інвестиції (у фактичних цінах)11, тис.грн 134231 181747 233872
Капітальні інвестиції на одну особу (у фактичних цінах)11,  грн 2934,9 4060,8 5345
Валовий збір зернових і зернобобових культур у сільськогосподарських підприємствах (у вазі після доробки), тис.ц 1477,7 1961,1 2194,9
Валовий збір цукрових буряків (фабричних) у сільськогосподарських підприємствах, тис.ц  —  —
Валовий збір насіння соняшнику в сільськогосподарських підприємствах (у вазі після доробки), тис.ц 395,3 285,1 382,4
Валовий збір овочів у сільськогосподарських підприємствах, тис.ц 2,3 1,8 1,4
Виробництво м’яса в сільськогосподарських підприємствах, тис.т 1,2 1,1 1,4
Виробництво молока в сільськогосподарських підприємствах, тис.т 5,0 4,8 4,7
Кількість великої рогатої худоби в сільськогосподарських підприємствах, тис. голів (на кінець року) 4,0 3,8 3,2
Кількість корів у сільськогосподарських підприємствах, тис. голів (на кінець року) 1,3 1,2 1,1
Кількість свиней у сільськогосподарських підприємствах, тис. голів (на кінець року) 5,2 4,6 4,6
Кількість овець та кіз у сільськогосподарських підприємствах, тис. голів (на кінець року) 0,2 0,2  —
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) на одну особу населення12, грн 7158,3 9936,2 11655,5
Обсяг виробленої будівельної продукції (у фактичних цінах), тис.грн 11477 12529 14574
Прийняття в експлуатацію житла13, м2 загальної площі 6671 5151 5352
Прийняття в експлуатацію житла на 1000 населення13, м2 загальної площі 146 115 122
Перевезено вантажів автомобільним транспортом14, тис.т 357,7 369,8 303,2
Вантажооборот автомобільного транспорту14, тис.ткм 151031,9 156089,4 182760,5
Перевезено пасажирів автомобільним транспортом, тис. осіб 64,0 81,8 45,9
Пасажирооборот автомобільного транспорту, млн.пас.км 1,8 2,2 1,6
1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.
#####################################################################################################################
Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 осіб і більше.
4 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб з урахуванням цензу за кількістю найманих працівників.
5 У закладах, що перебувають у сфері управління Міністерства охорони здоров’я України.
6 З урахуванням даних про житловий фонд, який знаходиться на балансі підприємств-банкрутів та тих, що повністю припинили діяльність.
7  Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
8  Дані наведено по малих і середніх підприємствах, визначених такими відповідно до Господарського Кодексу України від 16.01.2003  № 436-IV у редакції від 22.03.2012.
Дані наведено по підприємствах (юридичних особах), які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі.
10  Дані за 2016р. наведено щодо юридичних осіб, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, з 2017р. – щодо юридичних осіб, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.
11 Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою).
12 За даними короткотермінової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.
13 Дані за 2018р. наведено по житлових будівлях нового будівництва.
14 З урахуванням комерційних вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
Умовні позначення:
тире (–) – явищ не було;
крапки ( …) – відомості відсутні;
символ (к) ─   дані не оприлюднюються  з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації;
нуль (0, 0,0) – явище відбулося, але у вимірах менших за ті, що можуть бути виражені використаними в таблиці розрядами.

Статистична інформація в розрізі міст обласного значення та районів  дивитись за посиланям

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

17 170 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>